Foto's

Snel naar

Administratief

Pricacyverklaring

Privacyverklaring
L.R. &P.C. de Kasteelruiters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. L.R. &P.C. de Kasteelruiters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als L.R. &P.C. de Kasteelruiters zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen zijn hierover of u wil contact met ons opnemen kan dit middels een e-mail naar het secretariaat: rijvereniginghemmen@outlook.com.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden door L.R. &P.C. de Kasteelruiters verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Inschrijven in de ledenadministratie;
• Eventuele deelname aan clubactiviteiten/commissie activiteiten;
• Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail;
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:
• Voornaam; • Tussenvoegsel; • Achternaam; • Adres; • Postcode; • Woonplaats; • Geboortedatum; • E-mailadres; • Telefoonnummer, mobielnummer; • Geslacht; • IBAN-nummer; • Medische bijzonderheden waar onze instructeurs rekening mee moeten houden.
Wij gebruiken uw e-mail voor het organiseren van de administratieve processen omtrent alle activiteiten en het versturen van de nieuwsbrief. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij hebben een overeenkomst betreffende uitwisseling van gegevens met de KNHS waarbij wij zijn aangesloten. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn
L.R. &P.C. de Kasteelruiters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna bewaren wij de noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief (NAW-gegevens en e-mailadres). Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens L.R. &P.C. de Kasteelruiters van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• De vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Mijn toestemming geldt alleen voor hetgeen bovenstaand beschreven is. Voor nieuwe gegevens(verwerking) vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam handtekening datum plaats ………… ………… ………… …………
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dan dient deze overeenkomst eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd handtekening

Op deze website gebruiken wij geen cookies.